The entrance to Entrambascuevas 1.  (photo: Pete Smith)