Digital photos in Cueva Hoyuca (site 107)
by Alasdair Neill, A1-B1 and Peter Eagan with Torben Redder,
eg A1; Alasdair Neill, eg B3; Pete Smith, eg H1;
Dave Bell, eg E3.

Captions needed! Somebody?

1

2

3

4

5

A

0107-an-2010e-52.jpg 0107-an-2010e-53.jpg 0107-an-2010e-54.jpg 0107-an-2010e-55.jpg 0107-an-2010e-56.jpg

B

0107-an-2010e-57.jpg 0107-pe-2010e-01.jpg 0107-pe-2010e-03.jpg 0107-pe-2010e-04.jpg 0107-pe-2010e-05.jpg

C

0107-pe-2010e-06.jpg 0107-pe-2010e-07.jpg 0107-pe-2010e-08.jpg 0107-pe-2010e-09.jpg 0107-pe-2010e-10.jpg

D

0107-pe-2010e-11.jpg 0107-pe-2010e-13.jpg 0107-pe-2010e-15.jpg 0107-pe-2010e-16.jpg 0107-pe-2010e-17.jpg

E

0107-pe-2010e-18.jpg 0107-pe-2010e-19.jpg 0107-pe-2010e-20.jpg 0107-pe-2010e-23.jpg 0107-pe-2010e-25.jpg

F

0107-pe-2010e-27.jpg 0107-pe-2010e-28.jpg 0107-pe-2010e-29.jpg 0107-pe-2010e-30.jpg 0107-pe-2010e-31.jpg

G

0107-pe-2010e-32.jpg 0107-pe-2010e-33.jpg 0107-pe-2010e-34.jpg 0107-pe-2010e-35.jpg 0107-pe-2010e-37.jpg

H

0107-pe-2010e-40.jpg